Ochrana údajov

Princípy ochrany údajov

Toto prehlásenie je platné v online obchodných oblastiach, ktoré prevádzkuje spoločnosť Kľúč-Soft, (ďalej len webová stránka). Spoločnosť Kľúč-Soft zabezpečuje osobné údaje v zmysle platných predpisov. V tomto dokumente informujeme užívateľov o spôsobe spracovania osobných údajov. Proti zneužitiu osobných údajov našich klientov a v záujme zabezpečenia ich presnosti je spoločnosť Kľúč-Soft aj vo vlastnom záujme zabezpečená fyzikálnou a elektronickou ochranou a kladieme dôraz na dodržiavanie právnych predpisov.

Spôsoby získavania a spracovania informácií

Informácie o klientoch získavame dvomi spôsobmi.

  1. Údaje poskytnuté Vami - užívateľom : pri spustení Vášho softvéru si program automaticky skontroluje zadané užívateľské meno a heslo a postúpi ich na náš server. Z bezpečnostných dôvodov server neposiela informácie na Váš počítač vo forme Cookie. Vaša údaje použijeme len pri identifikácii licencie a supportu stiahnutých produktov. Vami udanú mailovú adresu použijeme len zasielanie odpovedí a oznamov. Všetky údaje poskytnuté v licenčnej zmluve nemôžeme a nevyužívame na reklamné ciele.
  2. Údaje z web serveru : Všetky pripojenia na internet sa evidujú vo forme obratových denníkov, ktoré slúžia na administráciu a sledovanie termínov pripojenia.

Zásady spracovania údajov

Na spracovanie údajov vo všeobecnosti platí :

  • Údaje neposkytujeme tretej osobe (len v prípadoch vyžiadania štátnych orgánov),
  • Nezasielane nevyžiadané reklamy,
  • Nearchivujeme údaje užívateľov softvéru, s výnimkou neoprávnených užívateľov na základe Vášho poverenia.

Marketing a reklama

Na Vaše požiadanie Vám spoločnosť Kľúč – Soft elektronicky alebo poštou zašle reklamný materiál. Toto dožiadanie môžete kedykoľvek zrušiť.

Zmena užívateľských podmienok

Spoločnosť Kľúč – Soft si vyhradzuje právo na zmenu užívateľských podmienok, o ktorých budú užívatelia včas informovaní na našej webovej stránke.
Ak máte akékoľvek pripomienky k informáciám obsiahnutých v tomto dokumente, informujte sa na emailovej adrese : info@kluc-soft.sk