Licenčná zmluva pre koncového užívateľa

 

Podmienky používania

 1. V zmysle tejto zmluvy užívateľ získa neprevoditeľné právo na inštaláciu a používanie softvéru. V prípade potreby si môže vytvoriť kópie s použitými vlastnými údajmi, slúžiace bezpečnostným alebo archivačným cieľom.
 2. Výrobné číslo softvéru je jedinečné a identifikuje užívateľa a vybraný druh softvéru.
 3. Softvér a jeho výrobné číslo nesmie užívateľ poskytnúť do nájmu alebo používania tretím osobám na žiadnom právnom podklade.
 4. Je zakázané zasahovať do verzie a obsahu softvérového programu.
 5. V prípade porušenia podmienok tejto licenčnej zmluvy ju môže poskytovateľ vypovedať s okamžitou účinnosťou a ďalšie používanie softvéru zakázať.

Záruky

 1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi softvéru odo dňa uzavretia tejto zmluvy 1-ročnú záruku na:
  • Právnu bezchybnosť softvéru a jeho aktualizáciu
  • Riešenie všetkých problémov s používaním softvéru telefonickou alebo online technickou podporou
  • V prípade potreby za špeciálny príplatok vyriešiť konkrétny problém v mieste sídla užívateľa
 2. Po uplynutí ročnej záruky sa vyššie uvedené záruky môžu predĺžiť za príplatok o ďalší jeden rok, o možnostiach a konkrétnych ponukách bude každý náš partner osobne informovaný.
 3. Dodatok k zmluve (napr. rozšírenie služieb) nebude mať vplyv na skrátenie alebo predĺženie platnosti záruky tejto Licenčnej zmluvy s koncovým užívateľom.

Obmedzenie zodpovednosti

Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne priame a nepriame škody (napr.: strata údajov, ušlý zisk, prerušenie obchodnej činnosti, či iné finančné škody), ktoré vzniknú z nesprávneho používania, alebo obmedzenej funkcie softvéru. Zodpovednosť poskytovateľa sa obmedzuje obsahom licenčnej zmluvy a na výška prípadného odškodnenia nesmie presiahnuť hodnotu softvéru zakúpeného užívateľom.

Všeobecné ustanovenia

Na platnosť a plnenie tejto zmluvy sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.